Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Fryzjerzy z Wilanowa, dostępny pod adresem internetowym fryzjerzyzwilanowa.pl/sklep, prowadzony jest przez firmę Małgorzata Iwańczyk, ul. Rycerstwa Polskiego 4 lok. 5U, 02-999 Warszawa, NIP: 5213152096.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – firma Małgorzata Iwańczyk, ul. Rycerstwa Polskiego 4 lok. 5U, 02-999 Warszawa, NIP: 5213152096.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym fryzjerzyzwilanowa.pl/sklep..
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym płatności.
9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
10. Produkt – dostępne w Sklepie kosmetyki będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@fryzjerwilanow.pl.
2. Numer telefonu Sprzedawcy: 516 250 516.
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email i numeru telefonu podanego w niniejszym paragrafie.
4. Sprzedawca zastrzega sobie, że odpowiedzi na wiadomości przesłane na adres e-mail udzieli maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. numer telefonu

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
2. kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” lub „Przejdź do płatności”
3. podać dane niezbędne do realizacji zamówienia w Sklepie;
4. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

§ 7
Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność internetowa za pośrednictwem systemu Przelewy24.
b. Płatność osobista w salonie Fryzjerzy z Wilanowa w Warszawie, ul. Rycerstwa polskiego 4 lok 5U.
2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. W przypadku zakupu z zamówieniem dostawy do domu, Sprzedawca nadaje przesyłkę poprzez paczkomaty InPost, przekazując pośrednikowi dane niezbędne do realizacji zamówienia. O wysyłce informuje Klienta poprzez stosowną wiadomość e-mail.
5. W przypadku zakupu z odbiorem osobistym w salonie, Sprzedawca przygotowuje przesyłkę i informuje Klienta o realizacji zamówienia poprzez stosowną wiadomość e-mail.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient musi przesłać pocztą elektroniczną na adres Sklepu podany w par. 3 ust. 1.
3. Sprzedawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

§ 10
Reklamacja

1. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, w szczególności:

a. pobrany Produkt jest uszkodzony,

c. pobrany Produkt nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny

2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. Jeżeli klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Szczegółowe przepisy dotyczące wykorzystania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności strony Fryzjerzy z Wilanowa.

§ 12
Polityka cookies

1. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce cookies strony Fryzjerzy z Wilanowa.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się dotychczasowy regulamin.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.